سامانه شفافیت شهرداری زید آباد

بودجه 1399: 10.8 میلیارد ریال
بودجه 1400: 132.5 میلیارد ریال
بودجه 1401: 250 میلیارد ریال
بودجه 1402: 395 میلیارد ریال
  • کشور: ایران
  • استان: کرمان
  • شهر: زیدآباد
  • سن شهرداری : 26 سال
  • تعداد پرسنل: 46 نفر
  • جمعیت : 10060 نفر