خرید و اجرای فیبر نوری

1
22 اردیبهشت 1402

خرید و اجرای فیبر نوری اختصاصی شهرداری تا روز دوشنبه 10/07/1402 با شماره نیاز 1102005803000018

 

 

تمدید تا 1402/07/15 با شماره نیاز1102005803000019