جدول گذاری فضای سبز و پل رودخانه فصلی

1
22 اردیبهشت 1402

سلام جدولگذاری فضای سبز و مانده پل رودخانه فصلی و پل زیر گذر ( بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 1402)

 

شماره نیاز 1102005803000020