اجرای کانال و اجرای سنگ لاشه پل رودخانه

1
22 اردیبهشت 1402

اجرای کانال هدایت آبهای سطحی اجرای سنگ لاشه در ورودی و خروچی پل رودخانه ( بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 1402 با شماره نیاز تا روز سه شنبه 1102005803000025