اجرای جدول و دال

1
22 اردیبهشت 1402

مناقصه یک مرحله ای اجرای جدول و دال در مسیر ابروهای خیابان شهید بهشتی و شهید باهنر بر اساس فهرست بها ابنیه سال ۱۴۰۲

 

شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۵۸۰۳۰۰۰۰۰۳