گزارش عملکرد 6 ماهه شهرداری زیدآباد

1
22 اردیبهشت 1402

گزارش عملکرد 6 ماهه دوم 1401 شهرداری زیدآباد که به همت واحد روابط عمومی تهیه و تدوین شده است، به زودی نمایش داده میشود.